Všeobecné smluvní podmínky společnosti CLOUD 150 s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. CLOUD 150 s.r.o., IČ 27712591, DIČ CZ27712591, se sídlem Křenová 89/19, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 53749 (dále jen „Poskytovatel“), v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) kromě poskytování vlastních služeb též zprostředkovává pro své zákazníky na základě právního vztahu k Třetím stranám Služby těchto Třetích stran.

2. Není-li mezi Zákazníkem a Poskytovatelem písemně dohodnuto jinak, řídí se vztah mezi nimi těmito Podmínkami.

3. Podmínky se vztahují na služby poskytované přímo Poskytovatelem, jakož i na zprostředkování služeb Třetích stran Poskytovatelem. Podmínky užívání Služeb Třetích stran vyplývají z právního vztahu mezi Zákazníkem a Třetí stranou provozující či poskytující příslušnou Službu.


II. Výkladová ustanovení

Není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, jsou pro výklad těchto Podmínek závazná (vedle výše vymezených pojmů Poskytovatel a Podmínky) tato vymezení následujících pojmů:

1. Zákazník. Zákazníkem je uživatel Služeb Třetích stran nebo uživatel Služeb Poskytovatele.

2. Třetí strana. Třetí stranou je jakákoliv osoba odlišná od Poskytovatele a Zákazníka.

3. Smluvní strana. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Zákazník.

4. Služby Třetích stran. Za Služby Třetích stran se považují služby poskytované Třetími stranami, které Poskytovatel na základě právního vztahu s danou Třetí stranou zprostředkovává Zákazníkovi.

5. Služby Poskytovatele. Službami poskytovatele se rozumí služby provozované a poskytované přímo (tj. nezprostředkovaně) Poskytovatelem.

6. Užívání Služeb. Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Zákazníka přímo související se Službami Třetích stran nebo Službami Poskytovatele.

7. Smlouva. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je zprostředkování Služeb Třetích stran nebo poskytování/poskytnutí Služeb Poskytovatele Zákazníkovi.

8. Smluvní podmínky Třetích stran. Smluvní podmínky Třetích stran jsou podmínky, kterými se podle ujednání mezi Zákazníkem a Třetí stranou řídí právní vztah mezi Zákazníkem a Třetí stranou vzniklý při poskytování Služeb Třetích stran (provozovaných a poskytovaných danou Třetí stranou) Zákazníkovi.

Smluvní podmínky třetí strany Google Ireland Limited poskytované zákazníkům v EU naleznete na https://policies.google.com/terms.
Garance dostupnosti služeb SLA a podmínky pro zákazníky naleznete na https://gsuite.google.com/terms/partner_sla.html.
Zásady ochrany dat naleznete na https://policies.google.com/privacy.

9. Osobní údaj. Osobním údajem se rozumí osobní údaj nebo citlivý údaj ve smyslu § 4 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10. Internetové stránky Poskytovatele. Internetovými stránkami Poskytovatele se rozumí doména www.cloud150.cz.


III. Základní povinnosti Smluvních stran

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat/zajistit Zákazníkovi přístup ke Službám Třetích stran nebo poskytovat/poskytnout Zákazníkovi Služby Poskytovatele v rozsahu Smlouvy a Zákazník se za to zavazuje uhradit Poskytovateli poplatky podle příslušné Smlouvy.


IV. Uzavírání a trvání Smluv, pozastavení Služeb

1. Smlouva je uzavřena těmito způsoby:

a) Podpisem Poskytovatele a Zákazníka na Smlouvě v listinné podobě;

b) přijetím objednávky Zákazníka ze strany Poskytovatele, jsou-li objednávka i přijetí učiněna prostřednictvím internetu;

c) přijetím nabídky Poskytovatele ze strany Zákazníka, jestliže je nabídka zveřejněna na  Internetových stránkách Poskytovatele a jestliže je tato nabídka Zákazníkem přijata prostřednictvím internetu.

d) podpisem objednávky elektronicky v systému iSmlouva

2. Smlouva je účinná, jakmile byla uzavřena. Není-li dohodnuto jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Smlouvu lze vypovědět stejným způsobem, jakým lze Smlouvu uzavřít, pouze ke konci určeného období, jestliže výpověď bude doručena Smluvní straně nejpozději 15 dnů přede dnem uplynutí příslušného období. Není-li dohodnuto jinak, je příslušným obdobím kalendářní měsíc.

4. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, jestliže je Zákazník v prodlení s úhradou poplatků za Služby více než 30 dnů nebo jestliže Zákazník poruší kteroukoliv ze Svých povinností stanovených v čl. V. odst. 2, 7 či 8 Podmínek. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčeny nároky Poskytovatele související s již poskytnutými Službami Poskytovatele nebo s již zprostředkovanými Službami Třetích stran.

5. V případě, že je Zákazník byť i jediný den v prodlení s platbou poplatku za Užívání Služeb, je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Zákazníka ke Službám Třetích stran nebo Službám Poskytovatele. Jakmile Zákazník uhradí poplatky za Užívání Služeb včetně veškerého příslušenství, Poskytovatel Zákazníkovi Služby Třetích stran nebo Služby Poskytovatele opět zpřístupní.


V. Podmínky Užívání Služeb

1. Poskytovatel není provozovatelem ani přímým poskytovatelem samotných Služeb Třetích stran, ale tyto Služby Třetích stran Zákazníkovi pouze zprostředkovává. Podmínky užívání Služeb Třetích stran a další s nimi související práva a povinnosti jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách Třetích stran.

2. Zákazník se uzavřením Smlouvy s Poskytovatelem zavazuje, že bude též dodržovat Smluvní podmínky Třetích stran, jsou-li tyto v souladu s právním řádem, kterým se řídí právní vztah mezi Zákazníkem a Třetí stranou. Poskytovatel není odpovědný za jakákoliv porušení Smluvních podmínek Třetích stran či jakýchkoliv ustanovení jakéhokoliv právního řádu ze strany Zákazníka.

3. Správu a nastavení Služeb Třetích stran provádí Zákazník na vlastní náklad a odpovědnost, nedohodne-li se s Poskytovatelem jinak. Poskytne-li Poskytovatel Zákazníkovi technickou podporu vztahující se k Službám Třetích stran, považuje se tato za Službu Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že za kvalitu a dostupnost Služeb Třetích stran neodpovídá Poskytovatel. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu a dostupnost Služeb Třetích stran.

4. Služby Poskytovatele poskytuje Poskytovatel vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, v rozsahu a v termínu dohodnutém se Zákazníkem.

5. Poskytovatel a Zákazník jsou povinni poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy. Zejména jsou povinni si bez zbytečného odkladu sdělovat veškeré významné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy, na počet účtů koncových uživatelů a technické okolnosti související s přístupem ke Službám Třetích stran, nebo Službám Poskytovatele, je-li to s ohledem na jejich charakter možné.

6. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za škodu do výše plateb Zákazníka za Služby Třetích stran nebo Služby Poskytovatele uhrazených v posledních 12 měsících před vznikem škody.

7. Zjistí-li Zákazník, že jakákoliv třetí osoba zneužila identifikačních údajů nebo hesel Zákazníka poskytnutých nebo vytvořených v souvislosti s plněním Smlouvy, je Zákazník povinen toto ihned sdělit Poskytovateli a vyvinout veškeré úsilí, aby předešel vzniku škody.

8. Zákazník nebude činit nic, co by poškozovalo Služby Třetích stran nebo Služby Poskytovatele, popř. sítě a servery, na kterých jsou provozovány Služby Třetích stran nebo Služby Poskytovatele.


VI. Fakturace a platby

1. Veškeré poplatky za Užívání Služeb jsou stanoveny ve Smlouvě. Poskytovatel je oprávněn vyzvat Zákazníka k úhradě poplatku za Užívání Služeb prostřednictvím faktury, která může být vystavena i před poskytnutím Služeb Třetích stran nebo Služeb Poskytovatele. Poplatky za Užívání Služeb jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od vystavení příslušné faktury, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2. Poplatky za Užívání Služeb platí Zákazník ve měně dohodnuté ve Smlouvě, zpravidla platební kartou, bankovním převodem nebo jiným způsobem dohodnutým s Poskytovatelem.

3. Placení všech příslušných daní je na zodpovědnosti Zákazníka a nelze snižovat o tyto částky platby Poskytovateli za poskytnuté služby.


VII. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

1. Předá-li v souvislosti s plněním Smlouvy Zákazník Poskytovateli jakékoliv Osobní údaje, chrání Poskytovatel Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům Zákazníka a jednotlivých uživatelů či třetích osob a tyto údaje použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích stran.

2. Dojde-li v souvislosti se Smlouvou k předání Osobních údajů Poskytovateli, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a uchovávat Osobní údaje za účelem poskytování služeb dle Smlouvy a pro statistické účely. Souhlas Zákazníka podle předchozí věty se uděluje na dobu neurčitou.

3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zpracování Osobních údajů vložených Zákazníkem nebo jeho jménem do Služeb Třetích stran. Veškeré zpracování Osobních údajů zpracovávaných Zákazníkem prostřednictvím Služeb Třetích stran, bude-li k němu na základě Smlouvy docházet, se řídí podmínkami zpracování osobních údajů příslušné Třetí strany.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví, a to bez ohledu na formu, v jaké jsou takové informace druhé straně zpřístupněny, pokud jsou jednou ze Smluvních stran označeny jako důvěrné nebo pokud ze zákona nebo z povahy informací je možné se domnívat, že strana, která takové informace zpřístupnila, má zájem na jejich utajení, zejména označí-li jedna ze Smluvních stran poskytnuté informace za obchodní tajemství. Tato ochrana se vztahuje také na informace obchodní povahy, jako jsou zejména ceny, podmínky plnění, existence smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, samotný obsah Smlouvy a marketingové nebo obchodní informace Poskytovatele, které nejsou určeny veřejnosti. Ochranu naopak nepožívají informace, které v době jejich poskytnutí jsou veřejně známé nebo se staly známými bez porušení povinnosti mlčenlivosti podle Smlouvy, nebo které Poskytovatel předal Třetí Straně za účelem plnění povinností podle  Smlouvy. Povinnost k ochraně utajovaných či důvěrných informací nebo informací označených za obchodní tajemství vymezená v tomto odstavci těchto Podmínek trvá i po zániku Smlouvy.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zákazník Užíváním Služeb souhlasí s těmito Podmínkami. Zákazník je povinen s těmito Podmínkami seznámit svoje zákazníky, užívají-li tito Služeb.

2. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

3. Poskytovatel je oprávněn Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Změnu Podmínek oznámí Poskytovatel Zákazníkovi jejich zveřejněním na Internetových stránkách Poskytovatele, nebo jiným způsobem sjednanými mezi Smluvními stranami. Zákazník je oprávněn v případě, že nesouhlasí se změnou Podmínek, tuto změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět způsobem a ve lhůtě podle čl. IV. odst. 3 Podmínek. Neoznámí-li Zákazník, že změnu Podmínek odmítá a nevypoví-li Smlouvu včas podle čl. IV. odst. 3 Podmínek nejpozději v určeném období ve smyslu čl. IV. odst. 3 Podmínek následujícím po určeném období, ve kterém mu byla oznámena změna Podmínek, platí, že se změnou Podmínek souhlasí.

4. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem může být uskutečňována písemně v listinné podobě nebo e-mailem. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Zákazníkům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím Internetových stránek Poskytovatele. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace platí, že byla zachována písemná forma.

5. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2021.